Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van de goederen. Onze goederen worden geleverd of afgehaald, beschouwd als zijnde aanvaard bij hun vertrek uit de
fabriek og magazijn, en geen enkele klacht is nog ontvankelijk zodra zij deze laatste verlaten hebben. Dit geldt eveneens voor verzendingen
die FOB of franco-bestemming of franco-grens of volgens gelijk welke andere verzendingswijze uitgevoerd worden.
Ingeval wij voor door ons geleverde goederen, na een tegensprekelijk onderzoek een fout door een verborgen gebrek in grondstoffen
of fabricatie zouden erkennen, worden wij enkel gehouden tot eenvoudige omruil, of, naar onze keuze, tot terugbetaling van de
gefaktureerde waarde, met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheid om welke reden ook, en zulks dan nog enkel en alleen als
de klacht door de koper binnen de 3 dagen na de levering zal ingediend zijn.
Indien, door toedoen van de klant, sommige in de koopsovereekomst bedongen proeven niet in de fabriek konden genomen worden,
zullen de goederen als aanvaard beschouwd worden. De meerwaarde voor kwaliteitsverschil zal in bovenvermeld geval insgelijks
gefaktureerd worden.
De reiskosten en vergoeding van de keurder vallen ten laste van de koper.
2. Verzendingsrisico’s. Onze goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling vanaf hun vertrek uit de fabriek of magazijn,
zelfs als ze franco te leveren zijn.
3. Leveringstermijnen. De leveringstermijn worden aangeduid zonder enige verbintenis. Geen enkele aanspraak op schade vergoeding
zal tegen ons kunnen ingebracht worden als de levering niet binnen de vermelde termijn geschiedt.
4. Verwijlinteresten voor laattijdige betalingen. De ontvangst van een rekening is gelijk aan een verplichting tot betaling op de vervaldag
en ten gevolge zij, in geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling, ons van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning
verwijlinteresten aan 12% per jaarverschuldigd vanaf de vervaldag.
5. Strafclausule. Bij uitblijven van volledige betaling na de vervaldag, zal de rekening van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning,
in toepassing van artikel 1152 van de wetcode vermeerderd worden met de forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding van 20%
van de hoofdsom der schuld met een minimum van 25€ voor extra gerechtelijke vorderingskosten. Deze strafclausule is onafhankelijk
van de hierboven vermelde verwijlinteresten.
6. Ontbindingsclausule. De verkoop wordt met volle recht en zonder voorafgaande aanmaning vernietigd, in geval van niet betaling
op de vervaldag. Wij behouden ons het recht de geleverde en niet betaalde goederen terug te nemen dit met een gewone kennisgeving
en zonder voorafgaande tussenkomst van de Tribunalen. Iedere vernietiging van verkoop zal de betaling mede brengen van
schadevergoeding en interesten forfaitair vastgesteld op 15% van de waarde, dit met een minimum van 50€.
7. Toepasselijke wetten – Rechtsbevoegdheid. Alle betwistingen omtrent het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de
kontrakten vallen onder toepassing van de Belgische wetten en onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel.